m menu image  m home m cart

Obchodní podmínky

internetového obchodu www.pradlo.biz Na tyto obchodní podmínky je zákazník zřetelně upozorněn ještě před odesláním objednávky.

I) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Odesláním objednávky zboží, které si zákazník vybral, potvrzuje závaznost své objednávky (pokud ji nestornuje) a zároveň se na něj vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu www.pradlo.biz. Objednávku je možno stornovat bez jakýchkoliv sankcí v den jejího odeslání. Jestliže zákazník správně uvede a vyplní při zadávání objednávky svojí emailovou adresu, bude mu doručeno potvrzení objednávky z objednávkového systému internetového obchodu. Pokud Vám potvrzení objednávky nedorazí na zadanou emailovou adresu, prosíme, kontaktujte nás.
Objednávka musí obsahovat následující náležitosti: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail.
V případě problémů s dodávkou a nejasností s objednávkou má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jim sdělených údajů. Doporučujeme proto zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
Pokud došlo k vyprodání zboží v akci mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky, provozovatel to oznámí objednavateli a objednávka na zboží v akci za akční ceny se ruší.

II) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající v těchto odůvodněných případech
1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
2. změnila se výrazným způsobem cena
si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy či její části.
V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení celé objednávky, ...).
Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili převodem, budou peníze převedeny zpět na Váš účet do tří pracovních dnů.

III) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE
(vrácení zboží bez udání důvodu)
Podle Občanského zákoníku může spotřebitel odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (internet, telefon, fax, atd.) do 14ti dnů od převzetí plnění. Upozorňujeme spotřebitele, že odstoupení od smlouvy musí být nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží) odesláno. Toto právo se vztahuje i na spotřebitele, který zboží odebere osobně, pakliže uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
V případě využití tohoto práva nám odstoupení od smlouvy písemně zašlete na naši adresu, e-mailem nebo vyplněním formuláře Vrácení zboží. Zároveň prosíme o uvedení bankovního spojení, abychom Vám mohli vrátit peníze. Ve výjimečných případech (pokud spotřebitel nemá zřízen bankovní účet) lze dohodnout vrácení peněz i jiným způsobem. Zavazujeme se vrátit celou kupní cenu do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Zboží společně s originálem (případně kopií) daňového dokladu (faktury) zašlete na naši adresu a to:
1. v původním obalu
2. včetně veškerého obdrženého příslušenství
3. nejevící známky užívání
4. nepoškozené
V případě vrácení poškozeného zboží dohodne prodejce s kupujícím individuálně výši finanční kompenzace. Právo na odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě není u smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednání skladem
e) spočívajících ve hře nebo loterii Pokud zboží zašlete na dobírku, nemůžeme ho převzít.
Kupujícímu doporučujeme zboží pojistit pro případ vzniku škody či ztráty při vrácení zboží. Náklady na dopravu zboží hradí kupující.
Po obdržení zboží, které bude splňovat výše uvedené požadavky, budou peníze zaslány bez zbytečného odkladu ve výše uvedené lhůtě od doručení odstoupení od smlouvy na Vámi uvedené číslo účtu.

IV) REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamace se řídí platnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.
Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady věci, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (zákonná záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Zákonná záruční doba na spotřební zboží činí 24 měsíců, pokud u konkrétního zboží nebude smluvně ujednána doba delší.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny.
Záruční list
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, bydliště. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat delší než zákonná záruka, prodávající učiní takové prohlášení v záručním listě a určí v něm podmínky a rozsah prodloužení záruky.
Oznámení vady
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.pradlo.biz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně na naší adrese, na emailové adrese info@pradlo.biz nebo využitím formuláře Reklamace zboží. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, email, číslo daňového dokladu, popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, sídlo výrobce, autorizovaný servis apod.).
Kupující k reklamaci předloží zboží nejlépe včetně veškerého příslušenství (v zájmu rychlého vyřízení reklamace), v originálním obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit jiný vhodný obal, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může dojít k jeho poškození a následnému zamítnutí reklamace. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit uskutečnění nákupu, nejlépe přiložením prodejního dokladu o zakoupení věci (např. Daňový doklad - Faktura). Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. Kupující má právo na náhradu těchto nákladů v případě kladného vyřízení reklamace avšak pouze v nutné výši.
Nároky z odpovědnosti za vady vzniklé v záruční době
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
V případě odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (třetí stejná vada či čtvrtá jakákoli).
Jde-li o jinou vadu neodstranitelnou a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.
Prodávající dopraví opravené nebo vyměněné zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní službou nebo poštou.
Provozovatel internetového obchodu vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30ti kalendářních dnů od jejího uplatnění. Zboží vyloučené ze záruky
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, jen pokud tato montáž bude provedena prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
Záruku nelze uplatnit zejména za zboží:
- poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj…)
- s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci
- mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu atd.)
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem
Prodávající může v případě zřetelné manipulace se záručním listem (přepisování apod.) nebrat takto pozměněný záruční list za průkazný (např. pro uznání počtu již proběhlých reklamací). Nemůže se ale tak vzdát své odpovědnosti za vady ze záruky.

V) ZBOŽÍ A JEHO CENY
Provozovatel internetového obchodu není plátcem DPH. Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou v katalogovém zobrazení i v detailech zboží uváděny jako koncové. Na zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů (obchodní zákoník pro firmy a občanský zákoník pro koncové uživatele) s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce a distributora v ČR.

VI) ZPŮSOB ÚHRADY ZA ZBOŽÍ
Zákazník má možnost zvolit následující typy plateb: Dobírkou - hotově - platba při doručení zboží spediční službou, poštou nebo dopravou dodavatele na fakturační nebo doručovací adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce k objednávce je připočítán poplatek za dobírku ve výši 50,- Kč. Převodem - platba na účet provozovatele internetového obchodu - zákazník provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu www.pradlo.biz číslo účtu: 210497887/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Zboží bude následně odesláno zákazníkovi na doručovací adresu uvedenou v objednávce a také odeslán originál daňového dokladu. Pro mezinárodní platby (ze Slovenska) číslo účtu: 2616281786/1100 vedený v TATRA Bance (Slovensko), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání platby bude zboží odesláno na doručovací adresu spolu s daňovým dokladem. Ve zvláštních případech je možné požadovat po zákazníkovi předem zaplacení zálohy v určité výši. Zákazník o tom bude informován v den zaslání objednávky a následně mu bude sdělena výše zálohy a vystavena zálohová faktura.

VII) ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO CENY
Česká pošta, s.p. převzetí od poštovního doručovatele nebo v prostorách pošty
(V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak probíhá do dvou následujících pracovních dní. Balík je důkladně zabalen, aby byl chráněn proti nárazu a pojištěn proti vykradení či ztrátě. V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 7 dnů. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen. Většinou je na Vaší poště, přestože Vám nebylo dodáno oznámení. Každá zásilka je pojištěna a Česká pošta za zboží ručí. Proto si vždy zásilku prohlédněte před pracovníkem Pošty. V případě poškození obalu zásilky (roztržený, promočený), ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte. Česká pošta případnou ztrátu musí nahradit a my Vám pošleme nové zboží.)
CENÍK POŠTOVNÉHO:
Česká republika
od 69,- Kč při nákupu zboží do 1999,- Kč pro doručení zboží do firmy nebo zaměstnání
od 99,- Kč při nákupu zboží do 1999,- Kč pro doručení zboží na soukromou adresu
vždy 0,- Kč při nákupu zboží nad 2000,- Kč
Ceny položek uvedených jako 0,- Kč nebo ZDARMA jsou zahrnuty v ceně zboží.
Slovensko
Česká pošta 149,- Kč

VIII) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM
Od převzetí zboží kupujícím (spotřebitelem) začíná běžet záruční doba. V této době může spotřebitel uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti za vady prodané věci u prodávajícího. Převzetím věci přechází na kupující vlastnictví koupené věci v místě dodání. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl zkontrolovat před podpisem přepravního listu kompletnost a neporušenost zásilky. Pokud by zásilka nedošla v odpovídajícím stavu, má právo takovou zásilku nepřijmout. Spotřebiteli nelze uložit tuto povinnost při převzetí věci, ale měl by ve vlastním zájmu z důvodu předcházení pozdějším komplikacím takovou kontrolu kompletnosti a neporušenosti zásilky učinit. Podpisem přepravního listu spotřebitel dává najevo, že mu byla věc doručena kompletní a v neporušeném stavu.

IX) DODACÍ TERMÍNY ZBOŽÍ
Dodací termín je závislý na druhu objednaného zboží, obvykle 1 až 15 pracovních dní, není-li uvedeno jinak.
Dodavatel se zavazuje snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu a bude aktivně informovat zákazníka.
V případě, že zboží máme na skladě nebo je skladem u našich dodavatelů, jsou dodávky velmi rychlé a zpravidla nepřesahují termíny dodání 1 až 3 pracovní dny. Pokud je toto zboží placeno bankovním převodem, bude zásilka dodána v uvedeném termínu (1 až 3 dny), ale až po připsání platby na náš účet.
Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží, zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce zasláním emailu nebo telefonicky, ne však již po vyexpedování zboží.

X) DODACÍ MÍSTO
Zboží bude doručeno na fakturační, případně dodací adresu, kterou zákazník zadal v objednávce.

XI) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Všechny Vámi poskytnuté údaje v rámci objednávky nebo během registrace podléhají ustanovením zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Veškeré osobní údaje jsou považovány za diskrétní, jsou přísně zabezpečeny a chráněny proti zneužití.

XII) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
K řešení sporů, vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je místně příslušný soud podle adresy provozovny firmy, se kterou byla kupní smlouva uzavřena.
Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2014.

Vymezení pojmů:
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky.
Prodávající - podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (zákazník) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Copyright © 2006-2016 pradlo.biz. Powered by pradlo.biz.
Veškerý obsah stránek je chráněn podle autorského zákona a povinností uložených zákonem k ochraně duševního vlastnictví a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži, jeho přejímání bez výslovného souhlasu je zakázáno.
Domácí spotřebiče a elektronika oron.com Hledejceny.cz Nejlepší Ceny.cz Eshopy.us E-internetové obchody Top internetové obchody Zalevno.cz - Nejlepší ceny na internetu Kosmetika a parfémy seznamzbozi.cz Srovnání cen e-shopů CenyZboží.cz SEO webu sledují SEO nástroje.cz